Centrum Slniečko, n.o.
nezisková organizácia pomáhajúca týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
26. 08. 14
Aktuálne projekty v ktorých je zapojené Centrum ...
26. 08. 14
Centrum Slniečko, n.o. aj na Facebooku. ...
20. 08. 14
Podporte Centrum Slniečko aj cez verejnú zbierku 20.8.2014 - 20.8.2015 ...
12. 09. 14
Vyhlásené verejné obstarávanie pre projekt: "Bezpečný ...
13. 09. 14
Naordinujte hru deťom bez lásky - zapojte ...
Archív aktualít

Projekty - roky 2008 - 2010

Projekt „ Hľadám si rodinu“

Dobrovoľníctvo zohráva v práci neziskovej organizácie nezastupiteľnú úlohu. V priebehu roka odpracujú dobrovoľníci viac ako 10 000 dobrovoľníckych hodín. Ľudia sú ochotní pomáhať ohrozeným deťom a pracujú v prospech týraných detí.

V 10. ročníku Hodiny deťom sme získali podporu na projekt Hľadám si rodinu.

Východiskovou situáciou tohto projektu je
• analýza potrieb Centra Slniečko, n.o. pre dobrovoľnícke aktivity
• analýza využitia dobrovoľníkov v rámci informočno-vzdelávacích kampaní
• slabá informovanosť širokej verejnosti o možnostiach pomoci tým, ktorí trpia násilím
• slabá informovanosť verejnosti o možnosti pestúnskej starostlivosti

Cieľom projektu je:
• skvalitniť prácu dobrovoľníkov a tým aj program pre týrané, zneužívané deti a obete domáceho násilia
   zvýšením odbornosti a zainteresovanosti dobrovoľníkov
• zmierniť traumy u detí, ktoré boli odobraté rodičom z dôvodu násilia páchaného na nich
   a z dôvodu krízovej situácie v rodine
• predchádzať druhotnej viktimizácii /týranie systémom/ u detí dlhodobo umiestnených v zariadení
   vytváraním kvalitných interpersonálnych vzťahov so zaškolenými dobrovoľníkmi a čo najvčasnejším
   umiestnením dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, pokiaľ sa pôvodná rodina nevie
   alebo nemôže o dieťa postarať
• zvýšenie záujmu o dobrovoľnícku prácu

 

logá partnerov

 

Projekt Mosty

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. ukončila projekt "MOSTY", na ktorý získala nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa realizoval v Nitrianskom samosprávnom kraji, v Nitre a v Leviciach. Trval od 17.10.2008 do 30.11.2010.

Výška vyčerpaného nenávratného príspevku: 109 267,59 ,- Eur

Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie odbornej kompetencie zamestnancov neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o. a zamestnancov partnerov.

V rámci projektu sme realizovali následovné aktivity a dosiahli tieto výsledky:

1. Základné internetové vzdelávanie v ochrane deti pre 60 účastníkov

2. Základné internetové vzdelávanie v ochrane obetí domáceho násilia pre 60 účastníkov

3. Internetové vzdelávanie v oblasti sociálno - právneho minima pre 40 účastníkov

4. Akreditovaný vzdelávací program: Sociálny poradca pre 15 účastníkov

5. 200 hodinový tréning: "Poradenstvo a sociálna práca s deťmi, rodinami v kríze a obeťami domáceho násilia pre 15 účastníkov

6. Supervízia pre 45 účastníkov

7. Angličtina pre mierne a stredne pokročilých pre 8 účastníkov

8. Počítačové zručnosti pre 8 účastníkov

9. Špecifické zručnosti /servítková technika, práca s hlinou, práca s drôtom, maľovanie na textil/ pre 10 účastníkov

10. Tréningový program na Detskej linke záchrany pre 20 účastníkov

11. Menežérske zručnosti pre 8 účastníkov

12. Stáže pracovníkov v ČR a vo Veľkej Británii pre 10 účastníkov

13. individuálne vzdelávanie pre 3 účastníkov

      V projekte bolo vyškolených 60 osôb. 

Cieľovými skupinami projektu boli zamestnanci neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o. a zamestnanci partnerov. Partneri projektu: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a ICM Levice úzko spolupracovali na realizácii jednotlivých aktivít projektu. 

Kontakt: Centrum Slniečko, n. o. , Farská 9, 949 01 Nitra, Tel/fax: 037/6522220

e-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk www.centrumslniecko.sk

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

 logá partnerov

 ww.esf.gov.sk              www. sia.gov.sk                                 

 

Projekt Pilier

Poslaním projektu PILIER je inovatívnymi prístupmi k rodinám a deťom nachádzajúcim sa v krízových životných situáciách zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a poskytnúť im šancu na plnohodnotný život.

Východiská pre realizáciu projektu 
Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami a deťmi a tým zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu, prípadne odobratiu dieťaťa z dôvodu zanedbávania
Zmierniť následky odobratia dieťaťa z rodiny aktívnou terénnou sociálnou prácou so zameraním odstránenia negatívnych vplyvov na dieťa v pôvodnej rodine, ak je to možné, prípadne hľadať vhodnú náhradnú rodinnú starostlivosť pre dieťa
Zvýšiť zaangažovanosť verejnosti na riešení situácie detí bez domova, bez rodiny a získať potenciálnych náhradných rodičov, a tak predchádzať dlhodobému umiestňovaniu detí v zariadeniach
Vytvoriť a prepojiť systém dobrovoľníckej práce s prácou profesionálnou za účelom účinnej pomoci deťom a rodinám v krízových životných situáciách

Cieľové skupiny
Deti a rodiny v krízových životných situáciách
Deti odobraté z rodín na základe predbežného výchovného opatrenia z dôvodu násilia páchaného na nich, či zanedbávania starostlivosti
Rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, príp. odobratie dieťaťa z dôvodu zanedbávania
 

Hlavné aktivity projektu PILIER:
1. Intervenčné centrum
2. Informačno-vzdelávacia kampaň „Hľadám si rodinu“
3. Dobrovoľnícky program „Som dobrovoľník a som na to hrdý“

Trvanie projektu : 01.06.2009 – 31.08.2010
Náklady na realizáciu projektu 110 100 €

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logá partnerov

19. November – Svetový deň prevencie týrania detí

Na základe celosvetovej situácie v oblasti problematiky týraných, zneužívaných detí, globálnej iniciatívy zameranej na ukončenie všetkých telesných trestov voči deťom a v súlade s celosvetovým zameraním UNESCO na roky 2001 – 2010 v zmysle kréda:

 „Život bez násilia pre deti celého sveta“

inaugurovala Nadácia Ženského Svetového Summitu so sídlom v Ženeve /The Women´s World Foundation/ v roku 2000 za podpory 112 organizácií z 49 krajín sveta

                                   19. november

             za „ Svetový deň prevencie týrania detí“.

A čo sa bude v rámci 19.11.2010 a následne v ďalších novembrových dňoch diať na Slovensku ? Dozviete sa na tlačovej konferencii 15.11.2010 o 15,00 hod v Design House v Bratislave. Kto sa nebude moct dostaviť, ten sa to dozvíe na týchto stránkach 16.11.2010 .

 

 

 Tlačová správa

 Ohrozený druh

 Výzva na spoluprácu