Centrum Slniečko, n.o.
nezisková organizácia pomáhajúca týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
01. 11. 14
Aktuálne projekty realizované Centrom Slniečko. ...
26. 08. 14
Centrum Slniečko, n.o. aj na Facebooku. ...
20. 08. 14
Podporte Centrum Slniečko aj cez verejnú zbierku 20.8.2014 - 20.8.2015 ...
13. 11. 14
VEREJNĚ OBSTARÁVANIA vyhlásené Centrom Slniečko. ...
14. 11. 14
Udalosti najbližších dní!
14. 11. 14
BUBNOVAČKA 2014 - aby bolo deti lepšie počuť!
06. 03. 15
Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. získala na realizáciu projektu : „Intervenčné ...
Archív aktualít

Projekty - roky 2008 - 2010

Projekt „ Hľadám si rodinu“

Dobrovoľníctvo zohráva v práci neziskovej organizácie nezastupiteľnú úlohu. V priebehu roka odpracujú dobrovoľníci viac ako 10 000 dobrovoľníckych hodín. Ľudia sú ochotní pomáhať ohrozeným deťom a pracujú v prospech týraných detí.

V 10. ročníku Hodiny deťom sme získali podporu na projekt Hľadám si rodinu.

Východiskovou situáciou tohto projektu je
• analýza potrieb Centra Slniečko, n.o. pre dobrovoľnícke aktivity
• analýza využitia dobrovoľníkov v rámci informočno-vzdelávacích kampaní
• slabá informovanosť širokej verejnosti o možnostiach pomoci tým, ktorí trpia násilím
• slabá informovanosť verejnosti o možnosti pestúnskej starostlivosti

Cieľom projektu je:
• skvalitniť prácu dobrovoľníkov a tým aj program pre týrané, zneužívané deti a obete domáceho násilia
   zvýšením odbornosti a zainteresovanosti dobrovoľníkov
• zmierniť traumy u detí, ktoré boli odobraté rodičom z dôvodu násilia páchaného na nich
   a z dôvodu krízovej situácie v rodine
• predchádzať druhotnej viktimizácii /týranie systémom/ u detí dlhodobo umiestnených v zariadení
   vytváraním kvalitných interpersonálnych vzťahov so zaškolenými dobrovoľníkmi a čo najvčasnejším
   umiestnením dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, pokiaľ sa pôvodná rodina nevie
   alebo nemôže o dieťa postarať
• zvýšenie záujmu o dobrovoľnícku prácu

 

logá partnerov

 

Projekt Mosty

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. ukončila projekt "MOSTY", na ktorý získala nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa realizoval v Nitrianskom samosprávnom kraji, v Nitre a v Leviciach. Trval od 17.10.2008 do 30.11.2010.

Výška vyčerpaného nenávratného príspevku: 109 267,59 ,- Eur

Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie odbornej kompetencie zamestnancov neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o. a zamestnancov partnerov.

V rámci projektu sme realizovali následovné aktivity a dosiahli tieto výsledky:

1. Základné internetové vzdelávanie v ochrane deti pre 60 účastníkov

2. Základné internetové vzdelávanie v ochrane obetí domáceho násilia pre 60 účastníkov

3. Internetové vzdelávanie v oblasti sociálno - právneho minima pre 40 účastníkov

4. Akreditovaný vzdelávací program: Sociálny poradca pre 15 účastníkov

5. 200 hodinový tréning: "Poradenstvo a sociálna práca s deťmi, rodinami v kríze a obeťami domáceho násilia pre 15 účastníkov

6. Supervízia pre 45 účastníkov

7. Angličtina pre mierne a stredne pokročilých pre 8 účastníkov

8. Počítačové zručnosti pre 8 účastníkov

9. Špecifické zručnosti /servítková technika, práca s hlinou, práca s drôtom, maľovanie na textil/ pre 10 účastníkov

10. Tréningový program na Detskej linke záchrany pre 20 účastníkov

11. Menežérske zručnosti pre 8 účastníkov

12. Stáže pracovníkov v ČR a vo Veľkej Británii pre 10 účastníkov

13. individuálne vzdelávanie pre 3 účastníkov

      V projekte bolo vyškolených 60 osôb. 

Cieľovými skupinami projektu boli zamestnanci neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o. a zamestnanci partnerov. Partneri projektu: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a ICM Levice úzko spolupracovali na realizácii jednotlivých aktivít projektu. 

Kontakt: Centrum Slniečko, n. o. , Farská 9, 949 01 Nitra, Tel/fax: 037/6522220

e-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk www.centrumslniecko.sk

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

 logá partnerov

 ww.esf.gov.sk              www. sia.gov.sk                                 

 

Projekt Pilier

Poslaním projektu PILIER je inovatívnymi prístupmi k rodinám a deťom nachádzajúcim sa v krízových životných situáciách zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a poskytnúť im šancu na plnohodnotný život.

Východiská pre realizáciu projektu 
Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami a deťmi a tým zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu, prípadne odobratiu dieťaťa z dôvodu zanedbávania
Zmierniť následky odobratia dieťaťa z rodiny aktívnou terénnou sociálnou prácou so zameraním odstránenia negatívnych vplyvov na dieťa v pôvodnej rodine, ak je to možné, prípadne hľadať vhodnú náhradnú rodinnú starostlivosť pre dieťa
Zvýšiť zaangažovanosť verejnosti na riešení situácie detí bez domova, bez rodiny a získať potenciálnych náhradných rodičov, a tak predchádzať dlhodobému umiestňovaniu detí v zariadeniach
Vytvoriť a prepojiť systém dobrovoľníckej práce s prácou profesionálnou za účelom účinnej pomoci deťom a rodinám v krízových životných situáciách

Cieľové skupiny
Deti a rodiny v krízových životných situáciách
Deti odobraté z rodín na základe predbežného výchovného opatrenia z dôvodu násilia páchaného na nich, či zanedbávania starostlivosti
Rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, príp. odobratie dieťaťa z dôvodu zanedbávania
 

Hlavné aktivity projektu PILIER:
1. Intervenčné centrum
2. Informačno-vzdelávacia kampaň „Hľadám si rodinu“
3. Dobrovoľnícky program „Som dobrovoľník a som na to hrdý“

Trvanie projektu : 01.06.2009 – 31.08.2010
Náklady na realizáciu projektu 110 100 €

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logá partnerov

19. November – Svetový deň prevencie týrania detí

Na základe celosvetovej situácie v oblasti problematiky týraných, zneužívaných detí, globálnej iniciatívy zameranej na ukončenie všetkých telesných trestov voči deťom a v súlade s celosvetovým zameraním UNESCO na roky 2001 – 2010 v zmysle kréda:

 „Život bez násilia pre deti celého sveta“

inaugurovala Nadácia Ženského Svetového Summitu so sídlom v Ženeve /The Women´s World Foundation/ v roku 2000 za podpory 112 organizácií z 49 krajín sveta

                                   19. november

             za „ Svetový deň prevencie týrania detí“.

A čo sa bude v rámci 19.11.2010 a následne v ďalších novembrových dňoch diať na Slovensku ? Dozviete sa na tlačovej konferencii 15.11.2010 o 15,00 hod v Design House v Bratislave. Kto sa nebude moct dostaviť, ten sa to dozvíe na týchto stránkach 16.11.2010 .

 

 

 Tlačová správa

 Ohrozený druh

 Výzva na spoluprácu