Centrum Slniečko,n.o.
nezisková organizácia na pomoc týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
03. 10. 12
Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14. 05. 13
10. 01. 11
STAŇ SA FANÚŠIKOM NA FACEBOOK-U Centrum Slniečko, n. o. sa rozhodlo priblížiť svoje poslanie i pomocou jednej z najrozšírenejších ...
Archív aktualít

AKTUÁLNE PROJEKTY

Darujte 2% z dane!

Denne trpia týraním, zneužívaním a dôsledkami domáceho násilia stovky detí...

Centrum Slniečko, n. o. sa dlhodobo venuje problematike týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Naším klientom poskytujeme všeobecno – prospešné služby, sociálnu pomoc týraným a zneužívaným deťom, ženským obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, ale ja deťom a rodínám s deťmi, ktorým hrozí sociálne vylúčenie a napomáhame k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečovania a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. použije prostriedky z 2% na podporu aktivít, projektov a programov, na činnosť jednotlivých zariadení neziskovej organizácie.

Veríme, že i Vašou zásluhou budeme môcť napĺňať naše ciele a pomáhať tým, ktorí sú vo svojom nešťastí osamotení, bezmocní a nevedia ho riešiť.

 

Dôležité termíny:

15.2.2014- posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie- v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

    Daňové priznanie typ A

    Daňové priznanie typ B

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2014- posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby- v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň posledným termínom n adarovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.

    Daňové priznanie- právnické osoby

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

30.4.2014 - posledný termín pre zamestnancov na poadnie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

    Vyhlásenie o poukázaní sumy

    Potvrdenie o zaplatení dane

 

Informácie o prijímateľovi: 

Názov/obchodné meno: Centrum Slniečko, n. o. 

Sídlo: Farská 9, 949 01 Nitra

IČO: 36096555

Právna forma: nezisková organizácia

Číslo účtu: 4220203908/3100 (Volksbank)


Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

  Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

 

Projekt "Telefonická krízová intervencia"

podporovateľ

 

"Slovensko potrebuje dobrých otcov"

Cieľom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je:

- poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách ako aj na postupnú stratu a ničivú deformáciu ich nezastupiteľných funkcií v rodine

- upozorniť verejnosť na to, že "iba materiálne zabezpečenie zo strany otca- muža nestačí" a pre kvalitu života všetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Prečo kampaň o dobrých otcoch?

- potreba posilnenia role dobrého otca
- nárast rozvrátených rodín
- nárast prípadov domáceho násilia
- nepriaznivý dopad rozpadu rodín na deti
- nárast násilia páchaného na deťoch
- nárast detí s poruchami správania
- nárast agresivity v rodinách

Organizátorom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. a fullservisová mediálna a PR spoločnosť Profitmedia spol. s.r.o..

Projekt a celonárodnú kampaň "Slovensko potrebuje dobrých otcov" môžete podporiť aj Vy, a to prostredníctvom portálu ludialudom.sk. Viac informácií na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1007

 

Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

Východiská pre realizáciu projektu:

Projekt je pilotným projektom zameraným na sieťovanie, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi jednotlivými poskytovateľmi opatrení SPOSaSK a sociálnych služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám v kráze, nielen na regionálnej úrovni, ale aj na národnej úrovni. Vytvára priestor na otvorenú komunikáciu, vzájomnú podporu, vzájomné odborné poradenstvo a vznik neformálnych odborných skupín, čím významne prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK. Skvalitnenie služieb a opatrení SPODaSK je v podloženom porjekte zamerané na najohrozenejšiu skupinu - deti, deti týrané, zneužívané, zanedbávané, rodiny v krízových životných situáciách. Z praktických skúseností predkladateľa, ale aj partnerov projektu, je veľmi dôležité vytvárať podmienky na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK, reaizáciou ktorých dochádza k prevencii vzniku závažnejších sociálno - patologických javov /samovraždy, smrť spôsobená dlhodobým týraním, poruchy správania, detská prostitúcia, drogová závislosť../.

Cieľová skupina projektu:

- občania v nepriaznivých sociálnych / životných situáciách, rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, deti u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania
- rodiny a deti v krízových životných siuáciách
- klienti rezidenčných krízových stredísk
 - zamestanci predkladateľa, zamestnanci partnera, zamestanci členských organizácií ASK pracujúci v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb - opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne vylúčenie.

Aktivity projektu:

1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti s podozrením na sy CAN, CSA
2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera a zamestancov asociovaných partnerov AKS vo vybraných témach nevyhnutných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a opatrení SPODaSK
3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení SPODaSK v krízovom stredisku a spracovanie metodiky a postupov pri identifikácii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
4/ Sieťovanie a rozvoj partnertva

Partneri projektu

- Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze
- Asociácia krízových stredísk

Časové trvanie projektu:

01.10.2012 - 31.08.2014

Výška finančného príspevku:

119 207,- €

„Tento Švajčiarsko- Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.“

logá partnerov

  Tlačová správa

  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR