Centrum Slniečko,n.o.
nezisková organizácia na pomoc týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
03. 10. 12
Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14. 05. 13
10. 01. 11
STAŇ SA FANÚŠIKOM NA FACEBOOK-U Centrum Slniečko, n. o. sa rozhodlo priblížiť svoje poslanie i pomocou jednej z najrozšírenejších ...
Archív aktualít

AKTUÁLNE PROJEKTY

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

  Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

 

Projekt "Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN"

banner

 

"Slovensko potrebuje dobrých otcov"

Cieľom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je:

- poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách ako aj na postupnú stratu a ničivú deformáciu ich nezastupiteľných funkcií v rodine

- upozorniť verejnosť na to, že "iba materiálne zabezpečenie zo strany otca- muža nestačí" a pre kvalitu života všetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Prečo kampaň o dobrých otcoch?

- potreba posilnenia role dobrého otca
- nárast rozvrátených rodín
- nárast prípadov domáceho násilia
- nepriaznivý dopad rozpadu rodín na deti
- nárast násilia páchaného na deťoch
- nárast detí s poruchami správania
- nárast agresivity v rodinách

Organizátorom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. a fullservisová mediálna a PR spoločnosť Profitmedia spol. s.r.o..

 

Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

Východiská pre realizáciu projektu:

Projekt je pilotným projektom zameraným na sieťovanie, vytváranie dlhodobých partnerstiev medzi jednotlivými poskytovateľmi opatrení SPOSaSK a sociálnych služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám v kráze, nielen na regionálnej úrovni, ale aj na národnej úrovni. Vytvára priestor na otvorenú komunikáciu, vzájomnú podporu, vzájomné odborné poradenstvo a vznik neformálnych odborných skupín, čím významne prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK. Skvalitnenie služieb a opatrení SPODaSK je v podloženom porjekte zamerané na najohrozenejšiu skupinu - deti, deti týrané, zneužívané, zanedbávané, rodiny v krízových životných situáciách. Z praktických skúseností predkladateľa, ale aj partnerov projektu, je veľmi dôležité vytvárať podmienky na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb a opatrení SPODaSK, reaizáciou ktorých dochádza k prevencii vzniku závažnejších sociálno - patologických javov /samovraždy, smrť spôsobená dlhodobým týraním, poruchy správania, detská prostitúcia, drogová závislosť../.

Cieľová skupina projektu:

- občania v nepriaznivých sociálnych / životných situáciách, rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, deti u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania
- rodiny a deti v krízových životných siuáciách
- klienti rezidenčných krízových stredísk
 - zamestanci predkladateľa, zamestnanci partnera, zamestanci členských organizácií ASK pracujúci v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb - opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne vylúčenie.

Aktivity projektu:

1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti s podozrením na sy CAN, CSA
2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera a zamestancov asociovaných partnerov AKS vo vybraných témach nevyhnutných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a opatrení SPODaSK
3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení SPODaSK v krízovom stredisku a spracovanie metodiky a postupov pri identifikácii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
4/ Sieťovanie a rozvoj partnertva

Partneri projektu

- Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze
- Asociácia krízových stredísk

Časové trvanie projektu:

01.10.2012 - 31.08.2014

Výška finančného príspevku:

119 207,- €

„Tento Švajčiarsko- Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.“

logá partnerov

  Tlačová správa

  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR